Resultaten

Tijdens de looptijd van het Deltaplan Dementie is hieronder een greep uit de behaalde eerste resultaten gepresenteerd. Intussen zijn er weer tal van projecten en onderzoeken afgerond. Het overzicht geeft u een beeld maar is dus verre van volledig. Voor een actueel overzicht verwijzen we u naar de programmasites van Memorabel, Dementiezorg voor elkaar en Samen dementievriendelijk.

Register geeft inzicht in huisartsenbezoek

15 december 2020

Hoe vaak en waarom mensen met dementie de huisarts bezoeken of de huisartsenpost was tot nu toe niet bekend. Dat terwijl huisartsen een belangrijke rol spelen in de zorg voor mensen met dementie. Het Register Dementiezorg en Ondersteuning heeft nu bestaande gegevens uit verschillende bronnen kunnen combineren en dat geeft een goed beeld van de frequentie en redenen van contacten met de huisarts en de huisartsenpost van mensen met dementie. 

 

 

Klik hier voor meer informatie

Verder lezen →← Sluiten

Inspiratiedocument goede gesprekken

15 december 2020

Ouderen die meer nadenken over het levenseinde. Mensen met dementie die meer spreken over hun levensvragen. En professionals die zich meer bewust zijn van hun rol hierin. Dat zijn enkele resultaten van een pilot in Zeist om ouderen, mensen met (beginnende) dementie, hun naasten én zorgverleners toe te rusten gesprekken te voeren over levenswensen. Het leidde onder meer tot een inspiratiedocument voor goede gesprekken. 

 

Klik hier om het document te downloaden 

Verder lezen →← Sluiten

Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie

21 september 2020

Informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Dementiezorg voor Elkaar introduceert vandaag, Wereld Alzheimer Dag, de website zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op die nieuwe Zorgstandaard. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten.

 

Lees het volledige bericht op onze homepage 

Ga voor meer informatie over de kennisdossier naar zorgstandaarddementie.nl

Verder lezen →← Sluiten

Overzicht informatiemateriaal dementie voor laaggeletterden

18 augustus 2020

Dementiezorg voor Elkaar heeft een inventarisatie gedaan van informatiemateriaal over dementie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden. In kaart is ook gebracht waaraan dat materiaal moet voldoen en hoe zorgprofessionals en casemanagers laaggeletterdheid kunnen herkennen en daar goed op kunnen inspelen.

 

Meer informatie op de website van Dementiezorg voor Elkaar. 

Verder lezen →← Sluiten

Toolbox samen beslissen

18 augustus 2020

Met ‘Samen beslissen’ kunnen professionals in zorg en welzijn mensen met dementie helpen keuzes te maken en beslissingen te nemen die het beste bij hen passen. Maar hoe doe je dat? Dementiezorg voor Elkaar stelde een toolbox samen met tips en materialen voor het proces van samen beslissen.

 

Meer informatie op de website van Dementiezorg voor Elkaar 

Verder lezen →← Sluiten

Klinische symptomen van FTD gerelateerd aan type eiwitstapelingen

25 juli 2020

Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt welke klinische symptomen van frontotemporale dementie (FTD) samenhangen met verschillende types eiwitklonteringen in de hersenen. Met deze ontdekking wordt het voor neurologen makkelijker om de juiste diagnose te stellen op basis van klinische symptomen.

 

Meer informatie op de website van ZonMw. 
Lees ook het volgende artikel op de website van ZonMw 

Verder lezen →← Sluiten

Stappenplan antipsychoticagebruik in verpleeghuis

6 juli 2020

Veel verpleeghuisbewoners met dementie krijgen antipsychotica wanneer zij probleemgedrag vertonen, ook al hebben deze middelen vaak nadelige bijwerkingen en zijn ze niet effectief.

 

Het nieuwe Stappenplan Antipsychotica, dat vooral de communicatie tussen zorgverleners moet verbeteren, kan helpen om meer passend voor te schrijven.

Het stappenplan is ontwikkeld door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO)-UMCG.

Het bestaat uit zes stappen, gericht op de bewustwording van de rol van de arts, verzorgenden en psycholoog in het proces van voorschrijven en op verbetering van de samenwerking.

 

Meer informatie over het stappenplan is te vinden op de website van ZonMw:

Klik hier voor het Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica

Klik hier voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Verder lezen →← Sluiten

Nieuwe factsheets langdurige zorg bij mensen met dementie

3 juli 2020

Op basis van de gegevens uit het ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’ is de factsheet langdurige zorg bij mensen met dementie tot standgekomen. 

 

De factsheet geeft informatie over het gebruik van langdurige zorg gefinancierd vanuit de Wlz door mensen met dementie. Hierbij ligt de nadruk op de wachttijd tussen indicatie en opname in een zorginstelling en de tijd tussen opname en overlijden. Informatie wordt gegeven op landelijk niveau en op het niveau van zorgkantoorregio’s.

 

U kunt de factsheet hier downloaden.

 

Hieronder een aantal belangrijke bevindingen: 

- 39% van de mensen die in 2017 voor het eerst een indicatie kreeg voor zorg met verblijf werd binnen 6 weken na de indicatie opgenomen.

- 22% van de mensen met een eerste indicatie moest langer dan 6 maanden wachten op een plek in een zorginstelling.

- 17% van de mensen met dementie die in 2017 werden opgenomen in een zorginstelling overleed binnen 6 maanden.

- Tussen zorgkantoorregio’s was er grote variatie wat betreft de wachttijd.

 

Meer informatie over het Register Dementiezorg en Ondersteuning: lees hier

Verder lezen →← Sluiten

Nieuwe factsheet ziekenhuisopnamen

3 juli 2020

Ziekenhuisopnamen hebben vaak een grote impact op mensen met dementie en hun naasten. Het is daarom belangrijk om ziekenhuisopnamen zoveel mogelijk te voorkomen en de ligduur te beperken.

 

Op basis van gegevens uit het 'Register Dementiezorg en Ondersteuning' wordt met deze nieuwe factsheet informatie geven over ziekenhuisopnamen van mensen met dementie. De informatie wordt gegeven op landelijk niveau en op het niveau van zorgkantoorregio’s.

 

U kunt de factsheet ziekenhuisopnamen hier downloaden. 

 

Hieronder de een aantal belangrijke bevindingen uit de factsheet: 

- 23% van de mensen met dementie werd in 2017 ten minste één keer opgenomen in het ziekenhuis.

- Tussen zorgkantoorregio’s was er vooral grote variatie in opnameduur van klinische ziekenhuisopnamen. 

 

Meer informatie over het Register Dementiezorg en Ondersteuning: lees hier 

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Meedenken in Beter Samen

30 juni 2020

Binnen het project Beter Samen werken onderzoekers met mensen met dementie, mantelzorgers en naaste familie. Zo geeft projectleider Laura Vermeulen aan: ‘Ervaringen van betrokkenen vormen het hart van het onderzoek'.

 

Familie, vrienden, kennissen en hulpverleners willen vaak beter contact, maar weten niet altijd hoe. Reden voor projectleider en onderzoeker Laura Vermeulen om hiermee aan de slag te gaan en te zoeken naar vergelijkbare verhalen van mensen met dementie. Er wordt onderzocht welke rol netwerkstrategieën kunnen spelen om mensen met dementie en hun naasten meer steun te laten ervaren.

 

Lees het gehele interview met Rita Van Slooten en Laura Vermeulen hier

 

Lees ook: de nieuwsbriefspecial van ZonMw over het belang van participatie

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Interview nieuwe zorgstandaard; over houvast, sturing en erkenning

22 juni 2020

Het Deltaplan Dementie interviewde Rinske Boomstra en Robbert Huijsman over de Zorgstandaard Dementie. Rinske en Robbert speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de zorgstandaard. De vernieuwde zorgstandaard is uitgewerkt in 25 aanbevelingen voor goede dementiezorg en voorzien van 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementiezorg. 

 

'Het hele proces duurde twee jaar, maar het resultaat is iets om trots op te zijn: alle 22 partijen zetten een handtekening onder de herziene Zorgstandaard Dementie'

 

Meer informatie

- Lees hier het gehele interview met Rinske en Robbert

- Lees ook meer over de Zorgstandaard op de website van Vilans

- Download hier de publieksversie van de Zorgstandaard Dementie

Verder lezen →← Sluiten

Register Dementiezorg en Ondersteuning; betere zicht op zorg en ondersteuning

20 mei 2020

Onlangs is het ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’ geïntroduceerd. De gegevens in dit Register bieden inzicht in de zorg en ondersteuning en moeten uiteindelijk leiden tot verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. 

 

Het Register kwam tot stand binnen het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. De informatie uit het register kan als input dienen voor beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van dementienetwerken om psychosociale interventies te bevorderen.

 

Lees hier het interview over het Register met projectleider Carola Döpp van het Nivel. 
Meer informatie over het Register vindt u ook op de website van Dementiezorg voor Elkaar. 

 

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Zorgstandaard dementie vernieuwd

24 april 2020

Op 21 april is de nieuwe Zorgstandaard Dementie gepresenteerd. De kern: een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard ondersteunt dementienetwerken om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal.  De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt die uit 2013. 

 

‘Wij hebben nu een heldere visie ontwikkeld op persoonsgerichte en integrale zorg voor personen met dementie én mantelzorgers’, vertelt Robbert Huijsman, voorzitter van de werkgroep. ‘Kern daarvan is het mensbeeld in plaats van het ziektebeeld: zo lang mogelijk méns zijn en regie houden, met gezamenlijke besluitvorming en respect voor de eigen wensen en behoeften van de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie.’

 

De belangrijkste veranderingen 

• Duidelijke positionering van persoonsgericht  en integraal 

• Samenhangende benadering van het hele dementietraject

• Aandacht voor mensen met een migratie-achtergrond en jonge mensen met dementie;

• 25 concrete aanbevelingen en 12 (niet verplichtende) kwaliteitsindicatoren 

• Breed draagvlak: 

• Veel compacter

 

De Zorgstandaard Dementie 2020 en de bijbehorende publieksversie van Alzheimer Nederland zijn in te zien en te downloaden op http://zorgstandaarddementie.nl.

Verder lezen →← Sluiten

Namaste Familieprogramma; het verpleeghuis als een thuis

21 april 2020

Het Namaste Familieprogramma is een dagelijks zorgprogramma voor verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie en hun naasten waarin contact hebben centraal staat. Uit onderzoek van universitair hoofddocent dr. ir. Jenny van der Steen en postdoc onderzoeker dr. Hanneke Smaling van het LUMC blijkt dat Namaste leidt tot minder ongemak, minder bijkomende ziektes, minder medicatiekosten en beter contact tussen bewoners, hun naasten en verzorgenden.

Meer informatie

Klik hier voor het gehele interview met Jenny van der Steen en Hanneke Smaling
Klik hier voor de pilotstudie 

Klik hier voor de informatievideo's over het Familieprogramma

Verder lezen →← Sluiten

Belangrijke stappen naar behandeling Lewy body dementie

17 maart 2020

Dankzij onderzoek onder leiding van Frank Jan de Jong van het Erasmus MC zijn belangrijke stappen gezet in de zoektocht naar behandeling van Lewy Body Dementie.

 

Lewy body dementie is één van de meest voorkomende vormen van dementie op latere leeftijd. Vanwege de wisselende klachten wordt de ziekte vaak pas in een laat stadium vastgesteld. Ook is er nog maar weinig bekend over de oorzaak van deze vorm van dementie. Belangrijk is de ontdekking van een mogelijke ziekteveroorzakende variant van het zogenaamde ‘LRP10’-gen bij mensen met Lewy body dementie en de ziekte van Parkinson

 

Meer informatie: 

Lees het gehele interview met Frank Jan de Jong hier

De website lewy.nl is er voor patiënten en hun naasten met informatie over klachten en behandeling, hulp in het dagelijkse leven en meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Verder lezen →← Sluiten

‘De mond niet Vergeten!’

11 maart 2020

Betere mondgezondheid voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Een goede mondgezondheid is van belang voor eten maar ook in sociale contacten en voor het in stand houden van de algemene gezondheid.
 

Het implementatieproject ‘De mond niet Vergeten!’ (een project uit het programma Memorabel) droeg er in 14 regio’s aan bij dat er bij zorgprofessionals en mantelzorgers meer aandacht is voor de dagelijkse mondverzorging bij thuiswonende ouderen. Daarvan heeft een deel van deze ouderen geheugenproblemen. 

 

Het project resulteerde erin dat zorgverleners meer zijn gaan samenwerken en de mondzorg meer is geïntegreerd in hun dagelijkse praktijk. Implementatie van 'De Mond Niet Vergeten!' heeft tevens de bewustwording van het belang van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen vergroot en droeg positief bij aan de dagelijkse mondverzorging.

 

Meer informatie is te vinden op de website van ZonMw 

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Samen dementievriendelijk behaalt einddoel 2020!

26 februari 2020

Samen dementievriendelijk heeft begin van het jaar het doel voor eind 2020 al behaald: 310.000 mensen registreerden zicht op de website van Samen dementievriendelijk. Het programma is daarmee succesvoller dan gedacht. Dagelijks komen daar een paar honderd mensen bij.

 

Steeds meer gemeenten, kappers, apothekers, winkeliers, tandartsen en andere beroepsgroepen weten het programma te vinden voor een training op locatie. Jaarlijks groeit het aantal trainingen die vrijwillige trainers op locatie geven: in 2019 waren dat er 800!

 

Meer informatie: lees hier 

Verder lezen →← Sluiten

Casemanagement beter vindbaar

1 februari 2020

In maar 30% van de gevallen weten mantelzorgers een casemanager dementie te vinden. Met ondersteuning van een casemanager dementie kan iemand langer meedoen, blijven mensen met dementie actiever en gaan zij later naar het verpleeghuis. Casemanagers dementie zijn er ook voor de naasten van iemand met dementie is en ze helpen om te gaan met verschillende aspecten van de ziekte. 

 

Maar hoe vind je nu een casemanager dementie? Tijdens het jaarevent van het Deltaplan Dementie afgelopen december gingen Dementie Netwerk Nederland (DNN), Alzheimer Nederland (AN) en Dementiezorg voor Elkaar op deze vraag in. 

 

Meer informatie en 7 praktijkvoorbeelden met tips: lees hier

Verder lezen →← Sluiten

280.000 mensen dementievriendelijk

1 december 2019

Nederland telt zo’n 280.000 mensen met dementie. Inmiddels heeft eenzelfde aantal mensen zich geregistreerd als dementievriendelijk. Dat deden zij op de website van Samen dementievriendelijk. Met de 280.000ste registratie bereikt Samen dementievriendelijk een belangrijke mijlpaal. 

 

Verwacht wordt dat aantal mensen met dementie door de vergrijzing de komende decennia verdubbelt naar een half miljoen. Er zijn dus steeds meer mensen nodig die goed om kunnen gaan met mensen met dementie. Bijvoorbeeld kappers, tandartsen, winkel-, horeca- of bankpersoneel, maar ook vrienden, familie, buurtgenoten en verenigingsmaatjes. Voor al deze doelgroepen biedt Samen dementievriendelijk trainingen, zowel online als op locatie. 

 

Om steeds meer Nederlanders bewust te maken van wat zij kunnen betekenen voor iemand met dementie is op dit moment de commercial Zien is 1... Doen is 2! te zien op televisie en online.

 

Voor meer informatie: Hella van der Schoot: hella.vanderschoot@samendementievriendelijk.nl

Verder lezen →← Sluiten

Inspiratieflitsen 'Beslis Samen', meld je aan!

14 november 2019

Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelt de komende weken inspiratieflitsen om professionals praktische tips te geven voor gezamenlijke besluitvorming met mensen met dementie en hun naasten. 

 

Het overkomt mensen met dementie regelmatig dat zij niet gekend of betrokken worden bij een beslissing over hun leven. Met de inspiratieflitsen ‘Beslis Samen’ kun je daar iets aan doen. De eerste oproep is gemaakt in samenwerking met Gerben Jansen, casemanager dementie en voorzitter van de vakgroep dementieverpleegkundigen van V&VN. 

 

Meld je hier aan en ontvang wekelijks een opdracht in uw mailbox 

Bekijk het filmpje hier

Verder lezen →← Sluiten
Kopgroepen dementie

Inventarisatie Kopgroepen: financiering en onbekendheid belemmeringen

17 oktober 2019

Een Kopgroep is een behandelgroep voor mensen met beginnende dementie in de thuissituatie. Zij komen (twee) wekelijks bij elkaar onder leiding van twee professionele begeleiders om te praten over wat dementie voor hen betekent in het dagelijks leven en hoe ze ermee kunnen omgaan. 

 

Op basis van een inventarisatie naar deze kopgroepen deed Dementiezorg voor Elkaar een aantal aanbevelingen. Zoals: verken met verschillende partijen de mogelijkheden van financiering en maak de mogelijkheden van Kopgroepen breder bekend in gemeenten en regio’s.

 

Klik hier voor een samenvatting van de inventarisatie. 

Verder lezen →← Sluiten
beweeggids

Beweeggids voor ouderen met dementie

7 oktober 2019

Voldoende bewegenis belangrijk voor ouderen met dementie. Het houdt hen langer gezond en heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van dementie. 

 

Speciaal voor verzorgers, begeleiders en mantelzorgers heeft Kenniscentrum Sport samen met onderzoekers een beweeggids ontwikkeld. 

 

Deze beweeggids laat zien hoe je ouderen met dementie, van thuiswonenden tot mensen die in verpleeghuis verblijven, kan stimuleren meer te bewegen.

 

Meer informatie: klik hier
Download de beweeggids

Verder lezen →← Sluiten

Proefimplementatie herziene Zorgstandaard Dementie van start

3 oktober 2019

Vijf regionale dementienetwerken starten binnenkort met de proefimplementatie van de herziene Zorgstandaard Dementie. De zorgstandaard geeft aan wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Aan de hand van hun bevindingen wordt zo snel mogelijk in 2020 de definitieve versie van de herziene Zorgstandaard ter autorisatie aangeboden aan het Zorginstituut. 

 

De herziene Zorgstandaard is tot stand gekomen in samenspraak met een werkgroep waarin 22 partijen uit het veld zijn vertegenwoordigd. 

 

Meer lezen: klik hier

Verder lezen →← Sluiten

Nieuw: podcasts casemanagement

28 augustus 2019

Een goed beeld van het werk van casemanagers en de problemen waar zij mee te maken krijgen. In twee podcasts geeft Kiek Alkemade, casemanager dementie, antwoord op vragen van Kiyomid van der Veer, adviseur van Dementiezorg voor Elkaar. 

 

Vertrouwen opbouwen 

De eerste podcast gaat over het opbouwen van vertrouwen. Hoe win je het vertrouwen van cliënten, hun naasten en collega-professionals? 

 

Samen beslissen

In de tweede podcast komt samen beslissen aan bod. Hoe doe je dat, wie heb je daarbij nodig en wat doe je als de belangen erg uiteenlopen. 

 

Link naar de podcasts 

De podcasts zijn hier te downloaden. 
 

 

Verder lezen →← Sluiten

Nieuwe webpagina over de niet-pluisfase bij dementie

24 juli 2019

Bij het tijdig signaleren van dementie is laagdrempelige informatie en voorlichting over de ziekte van groot belang. Begrijpelijke publieksinformatie voor mensen met dementie en hun naasten. Hoe zorg je er samen voor dat mensen goed geïnformeerd zijn over de ziekte en het aanbod (regionaal of lokaal)? 

 

Op welke signalen kun je letten bij dementie? Wat helpt bij het signaleren? Hoe geef je informatie en voorlichting  over de ziekte en het aanbod? En welke goede voorbeelden zijn er? Dementiezorg voor Elkaar heeft dat op een rij gezet.

 

Op de nieuwe webpagina vind je links naar begrijpelijke publieksinformatie en handige materialen en tools voor diverse doelgroepen.

 

Ga hier naar de webpagina

Bekijk hier ook de speciale nieuwsbrief over de niet-pluisfase
Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Bloemen (Vilans): J.Bloemen@vilans.nl

Verder lezen →← Sluiten

ADappt, unieke online tool om Alzheimer-diagnostiek te ondersteunen

15 juli 2019

Om geheugenpoli-artsen te ondersteunen, is de online tool ‘ADappt’ ontwikkeld. Dit project is uitgevoerd in het kader van Deltaplan Dementie, ZonMW-Memorabel en is een samenwerking tussen de afdeling Medische Psychologie van het AMC, Vilans en Acato. De tool is ontwikkeld om geheugenpoli-artsen te ondersteunen.
 

Uniek aan ADappt is dat informatie op basis van geavanceerde statistische modellen worden gecombineerd kennis van communicatie-deskundigen en informatie van eindgebruikers. ADappt biedt ondersteuning bij de keus voor het diagnostisch instrument, bij de interpretatie van de resultaten én bij het bespreken van de resultaten met de patiënt.

 

De tool bestaat uit drie modules:
- een rekenmodel dat het risico op Alzheimer voor patiënten met milde cognitieve stoornissen berekent en visueel weergeeft
- een risico communicatie tool, ter ondersteuning van het uitleggen van de testresultaten aan patiënt en partner
- een gespreksstarter om samen met de patiënt te beslissen welke diagnostische test(en) gedaan zullen worden.
Deze modules zijn ontwikkeld door met eindgebruikers (artsen, patiënten en mantelzorgers) in gesprek te gaan en zo hun wensen en behoeften te verkennen. 

 

De tool is op dit moment beschikbaar voor academisch gebruik. De vervolgstappen zijn het ontwerpen van een Engelstalige versie en het uitbreiden van het rekenmodel zodat ADappt wereldwijd inzetbaar wordt.

 

Meer informatie: Lees het blog hier of vind hier meer achtergrondinformatie in het paper 

Contactinformatie: Wiesje van der Flier (Alzheimercentrum Amsterdam) wm.vdflier@amsterdamumc.n
Het secretariaat van het Alzheimercentrum Amsterdam is te bereiken op: 020-4440816

Verder lezen →← Sluiten

DemenTalent: vrijwilligerswerk voor mensen met dementie werkt!

20 juni 2019

Mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen blijken minder last te hebben van emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. 

 

Daarnaast blijkt dat vrijwilligerswerk een positief effect heeft op de algehele stemming van mensen met dementie en voelen mantelzorgers zich ook minder emotioneel belast.
 

Nieuwsuur besteedde onlangs aandacht aan het ZonMw project DemenTalent onder leiding van Prof. dr. Rose-Marie Dröes 

Lees hier meer over DemenTalent
Vindt hier het item uit Nieuwsuur 

Verder lezen →← Sluiten

Dementienetwerken in kaart

12 juni 2019

In Nederland zijn ongeveer 60 regionale dementienetwerken actief. In deze samenwerkingsverbanden werken professionals met elkaar aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Netwerken dementie kunnen zich aansluiten bij Dementie Netwerk Nederland (DNN).

 

In het overzicht op een kaartje kun je zien welke dementienetwerken er zijn, in welke gemeenten ze werken, wie de netwerkcoördinator of ketenregisseur is en hoe je die kunt bereiken. Zo blijft dementiezorg in Nederland goed zichtbaar en bereikbaar. 

 

Klik hier voor het kaartje en meer informatie over de gewenste regio's 
Aanvullingen of wijzigingen mail: info.dementiezorgvoorelkaar@vilans.nl

Verder lezen →← Sluiten

Hoopgevende gen-ontdekking

4 juni 2019

Er is een gen-variant gevonden dat beschermt tegen verschillende vormen van dementie. De ontdekking is een belangrijke stap in de zoektocht naar beschermende factoren voor het brein en opent mogelijk de weg naar de ontwikkeling van een medicijn. Al is daarvoor nog een lange weg te gaan. Het Deltaplan Dementie draagt met het programma Memorabel een steentje bij aan dit succes. 

 

Hoe kan het dat mensen stokoud worden zonder ooit last te krijgen van dementie? Zijn deze mensen misschien genetisch beschermd tegen dementie? En wat kunnen we van hen leren om anderen tegen dementie te beschermen? Om deze vragen te beantwoorden is in 2014 de 100plus studie opgezet onder gezonde mensen van 100 jaar en ouder. Het onderzoek staat onder leiding van dr. Henne Holstege, verbonden aan het Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam UMC.

 

Alleen samen vinden we de oplossing.
Deze ontdekking van de nieuwe gen-variant onderstreept het belang van samenwerking: In dit onderzoek werken maar liefst 64 onderzoeksinstellingen uit 7 verschillende landen samen. Deze ontdekking laat zien hoe belangrijk het is om verbindingen te leggen, samenwerking te zoeken en het onderstreept de noodzaak om alle puzzelstukjes van dementieonderzoek bijeen te leggen.
 
Lees meer over de studies die betrokken zijn bij deze ontdekking via het Memorabel programma 
onderzoek naar activatie van het aangeboren-immuunsysteemEuropees onderzoek naar missende genetica en ook onderzoek naar het samenspel tussen DNA, leefstijl en darmbacteriën.

Verder lezen →← Sluiten

Onder Dementieprofessoren

2 juni 2019

Robbert Huijsman startte in de zomer van 2018 een lange reeks van interviews met collega-hoogleraren. Huijsman houdt zich al twintig jaar bezig met het onderzoeksveld van dementie, onder andere als bestuurslid van de Coöperatie Deltaplan Dementie, als projectleider van het nationaal Actieplan casemanagement dementie en programmaleider van het landelijke praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en meer recent als zorgbestuurder bij Geriant – lidorganisatie van het Deltaplan Dementie. 
 
Meer lezen: klik hier om de e-bundel 'Onder dementieprofessoren' gratis te downloaden.

Verder lezen →← Sluiten

Nieuwe mijlpaal 200.000e registratie

18 mei 2019

Op 16 mei werd de 200.000steunbetuiging voor een dementievriendelijk Nederland getekend door Joyce. Haar schoonvader heeft dementie. In zijn werkzame leven was hij boswachter. Tijdens wandelingen in het bos merkt zij op dat hij weer even zijn ‘heldere zelf’ is.  Maar vooral werd zij getriggerd om zich te registreren door de dementievriendelijke bakker waar ze regelmatig komt. Het getrainde personeel weet om te gaan met mensen met dementie en biedt haar klanten daarmee het gevoel eigen regie te behouden.

 

Met de 200.000eregistratie is het programma goed op dreef en vastbesloten heel Nederland te bewegen om ‘Goed om te gaan’ met mensen met dementie. Meer dan 100.000 mensen volgden de online training ‘Goed omgaan met dementie’. De training wordt met rapportcijfer 8 gewaardeerd en gegeven door 177 vrijwillige trainers. Prominente bedrijven zoals KPN, AH, Rabobank, Praxis en Monuta trainden hun medewerkers in het omgaan met klanten met dementie en veel bedrijven volgen hun voorbeeld. Op dit moment zijn zo’n 350 bedrijven in Nederland getraind. 

 

Meer informatie: alle trainingen zijn gratis en online beschikbaar via www.samendementievriendelijk.nl.

Verder lezen →← Sluiten

Onderzoek dementienetwerken afgerond

24 april 2019

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voert in het kader van het Deltaplan Dementie het project ‘Samen op weg’ uit. Met dit project wil ZN antwoord krijgen op de vraag of en hoe de kwaliteit van de dementiezorg samenhangt met de manier waarop die regionaal is georganiseerd. Dat verschilt namelijk nogal en inzicht in die verschillen kan de kwaliteit van de dementiezorg verbeteren.

 

Deze maand kwamen de resultaten beschikbaar van een analyse van bestaande registraties die in opdracht van ZN door Vektis werd uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er opvallende verschillen bestaan in zorggebruik en zorgkosten. De inzet van casemanagement dementie heeft een positief effect. Met de resultaten die nu bekend zijn kunnen de zorgverzekeraars de inkoop van dementiezorg verbeteren.

Het Vektis onderzoek benadrukt tevens het belang van een goede registratie op basis van uitkomstindicatoren.

 

 

Meer lezen: klik hier voor de publiekssamenvatting of download het gehele rapport. 

Verder lezen →← Sluiten

Praxis dementievriendelijk 

3 maart 2019

Op 27 december ontving Praxis het certificaat en de sticker Samen dementievriendelijk. Hiermee is Praxis de eerste bouwmarkt met dementievriendelijke winkels. 

 

Hoofd Personele Ontwikkeling en Organisatie Merel Vollenberg over de aanleiding van het verkrijgen van het certificaat: ‘Praxis is actief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat geldt uiteraard voor de producten die in onze winkels liggen en voor de wijze waarop wij omgaan met energie en afval. Het geldt echter óók voor onze relaties. Met leveranciers, met medewerkers en bovenal met klanten. Want bij Praxis staat de klant centraal. Elke klant, dus ook de klant met dementie.

Praxis vindt het belangrijk dat medewerkers ook deze klanten klantgericht en deskundig kunnen helpen. Daarom investeren wij in deze training. We namen de training ‘GOED omgaan met dementie’ dan ook op in onze Praxis e-learningomgeving. Fijn dat we daarmee tevens een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijk doel – dat mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.’

 

Meer lezen: samendementievriendelijk.nl

Verder lezen →← Sluiten

MEETINGDEM

3 december 2018

MEETINGDEM onderzocht de implementatie van de Nederlandse Ontmoetingscentra (OC) voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de EU-landen Italië, Polen en Engeland. OC's bieden onder andere een dagsociëteit voor mensen met dementie, informatiebijeenkomsten en discussiegroepen voor mantelzorgers, en individuele consultatie voor beiden. In elk land werd een initiatiefgroep van zorg-, welzijns- en gebruikersorganisaties opgezet die een implementatieplan en praktisch draaiboek met toolkit ontwikkelde.

 

Personeel werd opgeleid en 15 OC's opgezet in de 3 landen. De eerste 9 OC's namen deel aan het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit, gebruikerstevredenheid en factoren die de implementatie beïnvloeden.

 

De studie toonde aan dat het OC programma goed overdraagbaar was naar de andere landen, resulteerde in betere kwaliteit van leven en geestelijke gezondheid van mensen met dementie en mantelzorgers tegen redelijke extra kosten. Verspreiding van OC in Europa en daarbuiten wordt aanbevolen.

 

Meer informatie: www.meetingdem.eu
Contact: Prof. dr. Rose-Marie Droes

Verder lezen →← Sluiten

Handreiking groene dagbesteding in de stad

15 oktober 2018

Groene dagbesteding is belangrijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar veel mensen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn, ook in de stad. Dit blijkt uit Memorabel-onderzoek dat onlangs is afgerond.

 

Het onderzoek heeft geresulteerd in enkele praktische producten die u hieronder kunt downloaden:

- Factsheet voor verschillende belanghebbenden in de dementiezorg
- Handreiking voor (toekomstige) aanbieders van groene dagbesteding en beleidsmakers
- Publiekssamenvattting voor mensen met dementie en mantelzorgers

 

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Dementie door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR) en werd gefinancierd door ZonMw en Alzheimer Nederland.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

simone.de.bruin@rivm.nl

 

 

Verder lezen →← Sluiten

GOUDmantel Inspiratiegids

8 augustus 2018

Het GOUDmantel project, gefinancierd vanuit Memorabel, benut de waardevolle expertise van oud-mantelzorgers om huidige mantelzorgers beter te ondersteunen. In de te downloaden GOUDmantel Inspiratiegids worden creatieve ideeën van mantelzorgers en oud-mantelzorgers gedeeld en 10 gouden tips benoemd. Naast deze inspiratiegids kunt u ook een aanvullend document met nog meer mooie voorbeelden downloaden. 

 

Meer informatie: 

Contact: Marjolein van der Marck via Marjolein.vanderMarck@radboudumc.nl

Naar de website van het Radboudumc Alzheimer centrum voor meer informatie

Verder lezen →← Sluiten

flyers 'Muziektherapie'

14 mei 2018

Gerichte muziekinterventies kunnen goed helpen bij de ondersteuning en begeleiding van mensen met dementie. De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie ontwikkelde een ondersteuningsprogramma om muziek op een hoger plan te brengen binnen zorgorganisaties. De (hier te downloaden) flyers 'Muziektherapie en dementie' en 'Praktische tips muziek en dementie' ondersteunen het aanbod. 

 

Meer informatie:

Marlies Brandt via info@muziektherapie.nl

Naar de website van de vereniging voor meer informatie

 

Verder lezen →← Sluiten

Trimbos dementievriendelijk!

12 april 2018

Tijdens de ALV van het Deltaplan Dementie nam bestuursvoorzitter Marie-Christine Allaers van Trimbos-instituut het certificaat 'Dementievriendelijk' in ontvangst van Julie Meerveld. De afgelopen maanden zijn alllerlei acties opgezet en volgde ruim 80 procent van de medewerkers de online-training GOED. Het Trimbos draagt nu zelf het stokje over aan Vilans dat al direct aan de slag is gegaan: op 14 mei (moederdag) start een vergeet-me-nietjes-campagne onder de medewerkers. 

 

Meer informatie

Roderik Reinstra, Relatiemanager Bedrijven & Gemeenten Samen dementievriendelijk

Zo zet u de stap naar uw dementievriendelijke organisatie

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Online training voor horecapersoneel

28 maart 2018

Op 28 maart werd in aanwezigheid van prominente horeca ondernemers bij Grand Hotel Huis ter Duin de nieuwe online training 'In de horeca' gelanceerd. Met deze training worden horeca ondernemers en medewerkers opgeroepen meer oog te hebben voor gasten met dementie en leren zij hoe ze hen op een goede manier van dienst kunnen zijn.

De online campagne heeft geleid tot ruim 1300 nieuwe registraties, waarvan bijna de helft de online branchetraining heeft afgerond. 

 

Meer informatie

Contact: Iris Spanjers en Roderik Reinstra

Hier leest u meer over de training

 

Verder lezen →← Sluiten

Kennispunt voor Dementie op Jonge Leeftijd

8 maart 2018

Het kennispunt jonge mensen met dementie is een initiatief van 'Dementiezorg voor Elkaar'en het ‘Landelijk kenniscentrum dementie op jonge leeftijd’. Via een centraal telefoonnummer kan - vooralsnog beperkt tot de regio Midden-Nederland - informatie worden ingewonnen door jonge mensen met dementie, mantelzorgers en mensen die werkzaam zijn in de zorg over alles wat van belang is rondom deze ziekte. De telefoon wordt van maandag tot en met vrijdag gedurende kantooruren bemenst door experts werkzaam bij de verschillende aan het kennispunt deelnemende zorginstellingen. Deelnemende organisaties zijn Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, VuMC Alzheimercentrum en Zonnehuisgroep Amstelland.

 

Meer informatie:

Henk Nouws of Freek Gillisen: 020 – 4444 999  

Zo komt u in contact met het Kennispunt

Verder lezen →← Sluiten

Beschikbaar: huisartsenfolder Dementie op Jonge Leeftijd

5 maart 2018

Op initiatief van enkele casemanagers in de omgeving Waardenland en in samenwerking met de Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Dementiezorg voor Elkaar (DVE) is een landelijke folder ontwikkeld voor huisartsen over het belang van vroegdiagnostiek bij dementie op jonge leeftijd. De folder geeft uitleg over de complexe problematiek bij Dementie op Jonge Leeftijd en praktische tips voor huisartsen.

 

Meer informatie:

Contact: Judith van de Kamp en Marjolein de Meijer

Hier kunt u de folder downloaden

Verder lezen →← Sluiten

Mijlpaal, 100.000 mensen dementievriendelijk!

1 maart 2018

Op donderdag 1 maart werd de grens van 100.000 mensen die zich registreerden op de website en daarmee 'dementievriendelijk' mogen noemen, gepasseerd. Conny die zich als 100.000e aanmeldde over haar betrokkenheid: "Ik vind het belangrijk om te weten hoe ik moet reageren als ik iemand tegen kom met dementie. Tijdens mijn werk krijg ik geregeld met mensen met dementie te maken. Daarom ondersteun ik dit initiatief." 

De ambitie is om heel Nederland dementievriendelijk te maken. Gratis (online) traininingen, campagnes, en commercials helpen hierbij.

 

Meer informatie:

Contact: team Samen dementievriendelijk

U(w bedrijf) ook dementievriendelijk?

Verder lezen →← Sluiten

Ondersteuning DVE geeft houvast

9 februari 2018

Sinds de oprichting van het programma Dementiezorg voor elkaar (1 maart 2017) zijn al 89 ondersteuningsaanvragen ingediend door zorgprofessionals binnen samenwerkingsverbanden. Daarvan gingen 26 vragen over implementatie, zoals het opzetten van een kennispunt, het bevorderen van de samenwerking binnen de keten en ondersteuning bij het ontwikkelen van het meerjarenplan. Het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland is een van de eerste netwerken die concreet ondersteuning krijgt vanuit het verbeterprogramma. Ketenregisseur Wendela Gort Erbrink kon haar vraag 'Hoe krijg ik in een herstartend netwerk de neuzen dezelfde kant op' meteen kwijt. Een adviseur bij Vilans pakte haar vragen op, de samenwerking geeft haar veel houvast.

 

Meer informatie

Contact: team Dementiezorg voor elkaar

Zelf een ondersteuningsvraag indienen

Verder lezen →← Sluiten

Onderwijsproducten voor ouderen met dementie

29 januari 2018

De ZonMw-programma's Memorabel en NPO ontwikkelden 14 onderwijsproducten voor (toekomstige) professionals en informele zorverleners. Een aantal van deze onderwijsproducten is specifiek gericht op dementie. Zo is voor HBO-studenten een drietal trainingmodules ontwikkeld, gericht op valpreventie, eenzaamheid en domotica.
Een E-learning module voor MBO leerlingen, van horeca detailhandel en verzorging opleidingen, leert studenten bewust te worden van de gevolgen van dementie. De leerlingen dragen geleerde kennis over aan collega’s op hun stageplek. Voor studenten HBO Social work wordt een digitale schoolomgeving ontwikkeld waar alle informatie rondom de zorg voor een oudere met dementie gebundeld is. Met deze producten leren studenten gerichter in te kunnen spelen op de specifieke zorg rondom mensen met dementie.

 

Meer informatie

Contact: team ouderenzorg@zonmw.nl

Aan de slag met deze producten

Verder lezen →← Sluiten

ABIDE; eerder zekerheid over Alzheimer

29 januari 2018

Het ABIDE project, uitgevoerd door het VUmc Alzheimercentrum naar een vroege diagnose van dementie resulteert in een drietal zinnige artikelen over samenwerking tussen patient, mantelzorger en zorgprofessional. Uit de artikelen komt naar voren dat 'shared decision making' belangrijk is. Dit betekent dat zorgprofessionals meer moeten samenwerken met patiënten (en mantelzorgers) in het besluit welk zorgplan het beste past bij de patiënt. Samen beslissen zorgt ervoor dat het diagnostische proces beter is afgestemd op de waarden en voorkeuren van patiënten. Zo ontstaat er eerder zekerheid voor de patiënt.

 

Meer informatie

Contact: Wiesje van der Flier

Aan de slag met dit product

Verder lezen →← Sluiten

Delen platforms; hulp bieden wordt concreter

28 januari 2018

In de e-healthweek (januari 2018), is de samenwerking tussen Samen dementievriendelijk en lidorganisatie WeHelpen officieel bekrachtigd met een handtekening. De platforms van beide organisaties zijn technisch met elkaar verbonden waardoor mensen met dementie nog concreter ondersteund kunnen worden; op samendementievriendelijk.nl kun je een online training volgen van 15 minuten. Iedereen die deze training heeft gevolgd, kan dit via het vergeet-me-nietje, het logo van Samen dementievriendelijk, grafisch in hun gebruikersprofiel op WeHelpen.nl laten zien. Zo weet een mantelzorger die op zoek is naar hulp gelijk dat het vertrouwd is.

 

Meer informatie:

Contact WeHelpen: Dorine Snel

Contact Samen dementievriendelijk: Iris Spanjers
Aan de slag met dit product

Verder lezen →← Sluiten

Hersenonderzoek.nl

26 januari 2018

Op 21 september 2017, op Wereld Alzheimer Dag, werd Hersenonderzoek.nl gelanceerd; een digitale omgeving die is ontwikkeld door de Deltaplan Dementie lidorganisaties Hersenstichting, VUmc en Alzheimer Nederland. Op de website kunnen mensen zich aanmelden om deel te nemen aan hersenonderzoek en hun brein laten testen. De testresultaten geven onderzoekers inzicht in de (hersen)gezondheid van de deelnemer, nu en in de toekomst. Zo kan de ontwikkeling van dementie steeds beter in een vroeg stadium gevolgd worden en behandelwijzen hierop worden aangepast.

 

Meer informatie:

Contact: Marissa Zwan
Aan de slag met Hersenonderzoek.nl

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Dementieverpleegkundige; nieuwe naam, aangescherpt profiel

21 september 2017

In het kader van het Actieplan casemanagement dementie werd een aangepast competentieprofiel voor de casemanager dementie ontwikkeld. Hiermee kreeg de casemanager ook een nieuwe naam; dementieverpleegkundige. 

Het nieuwe expertisegebied gaat uit van een verpleegkundige met een half jaar tot een jaar extra scholing. De verpleegkundige basis is essentieel om de veelheid van klachten goed te kunnen diagnostiseren. 

 

Meer informatie

Via dementieverpleegkundigen.mgz@venvn.nl

Naar ​de publicatie

 

Verder lezen →← Sluiten

Sneeuwbal van dementievriendelijke organisaties

18 september 2017

Tijdens de themabijeenkomst 'Effectieve mantelzorgondersteuning' ontving lidorganisatie Movisie het certificaat 'dementievriendelijke organisatie'. Meer dan tachtig procent van de medewerkers volgde de online training ‘GOED omgaan met dementie’. Het Trimbos-instituut nam het estafette(vlag)stokje met verve over en mag zich intussen ook 'dementievriendelijk'. noemen. Lidorganisaties Vilans en de VUmc blijven niet achter en dagen op hun beurt ook weer organisaties uit. 

 

Meer informatie

Roderik Reinstra, Relatiemanager Bedrijven & Gemeenten Samen dementievriendelijk

Zo zet u de stap naar uw dementievriendelijke organisatie

Verder lezen →← Sluiten

Dementie.nl voor mantelzorgers

10 november 2015

Speciaal voor mantelzorgers is het online platform dementie.nl ontwikkeld door lidorganisatie Alzheimer Nederland. Op de website vinden zij informatie en praktische tips over het omgaan met dementie. Ervaringsverhalen en het delen van kennis vormen een belangrijke component van het platform. Naast informatie wordt een aantal functionaliteiten aangeboden; een mantelzorgtest ondersteunt bijvoorbeeld bij het doseren van de zorglast en ook kunnen experts als een casemanager, huisarts, notaris worden geconsulteerd via de website. Via de online-training leren mantelzorgers beter omgaan met veranderend gedrag bij mensen met dementie.

 

Alzheimer Nederland werkt voor dementie.nl samen met (lid)organisaties van het Deltaplan Dementie. Dit zijn o.a. CZ, PGGM&CO, het Trimbos Instituut We helpen en het Alzheimer Centrum Limburg.

 

 

Meer informatie

redactie dementie.nl

Aan de slag met dementie.nl

Verder lezen →← Sluiten