Dementiezorg voor elkaar

De dementiezorg in Nederland staat op een hoog niveau. Toch kan en moet deze zorg en ondersteuning nog beter. Dat mensen met dementie en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren is de ambitie van ‘Dementiezorg voor elkaar’. Het programma moet ertoe leiden dat de zorg en ondersteuning persoonsgericht en integraal zijn en aansluiten bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. We gaan in de praktijk op zoek naar goede voorbeelden én naar verbeterpunten. De goede voorbeelden delen we via een kennisnetwerk. Als ondersteuning gewenst is bij een verbeterpunt, bieden we die aan. Het programma wil vanuit een open benadering op de inhoud bijdragen door ontwikkelingen te ondersteunen en inzichten te verwerven en te delen.

Het programma is bedoeld voor professionals in samenwerkingsverbanden. We willen hen ondersteunen in het bieden van persoonsgerichte integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Hierbij richt het programma zich op zorginhoudelijke verbeterpunten met de Zorgstandaard Dementie (ZSD) als ijkpunt en op verbeterpunten op organisatorisch en financieel vlak. Aan het einde van het programma is er een geactualiseerde ZSD en, afhankelijk van de ontwikkelingen, een Register Dementiezorg. Het programma kent een looptijd van vier jaar, waarbij nadrukkelijk de verbinding met de andere onderdelen van het Deltaplan Dementie wordt gezocht.

 

Start praktijkverbeterprogramma voor persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning bij dementie

Op 1 maart 2017 is de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl live gegaan. Professionals worden uitgenodigd om -over de huidige scheidslijnen heen- samen te werken en hun kennis en kunde te delen. Het programma is in het kader van het Deltaplan Dementie ontwikkeld door Movisie, NIVEL, Pharos, het Trimbos-instituut en Vilans. 

 

De 100e aanvraag

In mei 2018 is de 100e aanvraag ingediend aan het verbeterpogramma. Het Netwerk Ketenzorg Dementie de Bilt vond in het programma een zinvol klankbord bij het meedenken over de coördinatie van het netwerk. De adviseur van Dementiezorg voor Elkaar gaat het netwerk onder meer ondersteunen door een stakeholderanalyse uit te voeren onder alle netwerkleden,  een overzicht te maken van wie is wie in de regio en wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn,  het traject in kaart te brengen dat mensen met dementie in De Bilt doorlopen (en afspraken te maken om overlap en leemtes te voorkomen) en een aanzet te geven voor een toekomstagenda met prioriteiten. 

 

 

 

 

Leden van de werkgroep zetten het mes in de taart. Van links naar rechts: Jarcine Spaander (King Arthurgroep) , Naomi van der    Meijden (Santé Partners), Maryse den Hollander (Dementiezorg voor Elkaar), Annet Meeuws (MENS De Bilt) en Elise van Wijk (masterstudent Erasmus Universiteit).

 

 

In de factsheet leest u hoe een betere samenwerking tussen professionals er voor kan zorgen dat thuiswonende mensen met dementie en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren.

 

Download hier het programma

 

Meer informatie: info@dementiezorgvoorelkaar.nl