Deltaplan Dementie

Urgentie

Het Deltaplan Dementie is in 2012 ontstaan om een antwoord te bieden op de verwachtte toename van het aantal mensen met dementie. Door de dubbele vergrijzing (het aantal ouderen stijgt én we worden steeds ouder) stijgt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors. Naar verwachting zal dat aantal oplopen van 245.000 in 2012 (het jaar van de start van het Deltaplan Dementie) tot mogelijk meer dan een half miljoen in 2040.

Dit trekt niet alleen een zware wissel op het leven van mensen met dementie zelf maar ook op hun geliefden en op de samenleving in z’n geheel.

 

Programma’s

Het Deltaplan Dementie is ontstaan vanuit de overtuiging dat niets doen geen optie is. Er zijn werelden te winnen. Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid behouden? Wat betekent dat voor de optimale inrichting van zorg en ondersteuning? Hoe forceren we doorbraken om dementie te voorkomen, te behandelen of te genezen?

 

Het Deltaplan Dementie steunde op drie pijlers en binnen elke pijler werd een omvangrijk programma uitgevoerd: het onderzoeksprogramma Memorabel, het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en het programma Samen Dementievriendelijk.

 

Het Deltaplan Dementie kende een looptijd van 8 jaar en is geëindigd aan het einde van 2020. Vele honderden organisaties waren op allerlei manieren betrokken: in de uitvoering, als lid van de coöperatie of als deelnemer aan een van de programma’s. Samen hebben zij het Deltaplan Dementie tot een succes gemaakt.

 

De Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS bouwt daar nu op voort. Op de uitkomsten van meer dan honderd studies om dementie beter te begrijpen, te diagnosticeren en te voorkomen. Op nieuwe inzichten voor de praktijk van zorg en behandeling. Op verbeterde regionale samenwerking en de nieuwe Zorgstandaard Dementie. Op een samenleving die meer dan ooit kennis heeft van dementie, zich meer bewust is van het belang en beter is toegerust om op een juiste en respectvolle manier om te gaan met mensen met dementie.