Actieplan Casemanagement

Aanhoudende signalen over de beperkte beschikbaarheid van casemanagement dementie en de roep vanuit de Tweede Kamer om een oplossing, waren in 2016 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanleiding om stakeholders binnen de dementiezorg bijeen te roepen voor een bestuurlijk overleg op 15 juni 2016. Zorgen over het casemanagement dementie in Nederland werden breed gedeeld, zowel wat betreft de beschikbaarheid ervan als de sterk wisselende invulling. Er bleek behoefte aan een ‘actieplan’ voor casemanagement dementie. Dit actieplan moet ervoor zorgen dat casemanagement beschikbaar is en blijft voor eenieder die dat nodig heeft.

Het Deltaplan Dementie werd gevraagd om een actieplan op te stellen. En zo is gebeurd: al op 30 juni werd in een volgend bestuurlijk overleg het Actieplan casemanagement dementie vastgesteld. Het plan bevat 10 bouwstenen: Rust voor oplossingen; Inhoud (zorgstandaard); Omvang; Functie of functionaris (wijkverpleegkundige vs. casemanager); Generalist vs. specialist (wel of geen ‘knip’); Organisatie (netwerken vs. individuuele instellingen); Bekostiging (aanspraak of niet); Stelsel en transitie; Registratie; Uitkomsten

 

Per 1 oktober van dat jaar is met de komst van de projectleider, prof. dr. Robbert Huijsman, de uitvoering van het actieplan gestart. In het kader van de bouwsteen ‘Rust en herstel’ is inmiddels een signaalteam gevormd uit betrokken organisaties om ontwikkelingen nauw te volgen en te waarborgen dat uitgangspunten van het actieplan worden gevolgd (casemanagement beschikbaar voor iedereen, geen wachtlijsten). Als vertrekpunt hebben partijen met elkaar geformuleerd wat onder rust en herstel wordt verstaan: zie document Rust en Herstel.

 

Aanvankelijk zou het actieplan 10 maanden duren maar gezien de complexiteit en ondanks de grote inzet van alle partijen en de belangrijke voortgang die is geboekt loopt het project nu door tot het einde van 2017. Twee hoofdlijnen in de aanpak zijn het bereiken van consensus over de werkwijze en inhoud van casemanagement en een eenduidig inkoopbeleid van verzekeraars.

 

Wat zijn de opbrengsten tot nu toe?

Van alle regionale netwerken (dat zijn er momenteel 64) zijn de wachtlijsten in kaart gebracht. De helft van de netwerken kent geen wachtlijst voor casemanagement dementie. Van de overige netwerken is bij een derde de wachtlijst problematisch (meer dan 60 wachtenden). De betreffende regio’s worden aangespoord en aangejaagd om wachtlijsten terug te dringen. De oorzaken echter zijn wisselend en vooral bij tekorten op de arbeidsmarkt blijkt dit erg lastig.

 

Om een goed beeld te krijgen van hoe casemanagement wordt ingevuld is de bestaande praktijk onderzocht en geanalyseerd. De variatie bleek groot: er bestaan vier hoofdvarianten met daarbinnen 14 subvarianten. Voor een overzicht verwijzen we naar het rapport Generalistisch én specialistisch casemanagement. Binnen het programma Dementiezorg voor Elkaar wordt een traject gelopen om in de loop van dit jaar tot een beperkter aantal varianten te komen, samen met verzekeraars. Ook worden via dit programma voorbeelden gedeeld van z’n 40 zorgprogramma’s dementie uit verschillende regio’s (good practices).

 

Voor consensus over de werkwijze en inhoud van casemanagement is naast bovengenoemde punten herziening nodig van het expertisegebied Casemanager Dementie. Na consultaties van zowel het veld als van opleidingen is door de vakgroep Casemanagers Dementie van V&VN een geactualiseerd expertisegebied dementieverpleegkundige opgesteld. Maandag 10 juli jl. heeft het bestuur van de vakgroep dit voorlopig vastgesteld. Intern wordt dit expertise gebied nu in een laatste ronde aan betrokkenen voorgelegd.

 

Tenslotte zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over een eenduidig inkoopbeleid casemanagement voor 2018. Aan de basis hiervan stonden de uitkomsten van een inkoop-enquête onder ketenregisseurs en van de inkoopmonitor wijkverpleging van de NZa.


Bijlagen:

- Notitie rust en herstel

- Kamerbrief 3 april 2017

- Notitie generiek vs specifiek

 

Lees ook onderstaande blogs door Robbert Huijsman, projectleider Actieplan casemanagement dementie:

'Rust en herstel voor goed casemanagement in dementiezorg'

- 'Heel de mens met dementie, doorbreek de schotten'

- 'Integrale dementiezorg is escape room'